بخشی از فعالیتهای مهندسی که توسط گروه ما انجام میشود شامل:

 • پیاده سازی محدوده قطعه زمین طبق سند
 • تعیین مساحت، تفکیک اراضی
 • پیاده سازی ملک تفکیک شده
 • تعیین عمق گودبرداری و کد ارتفاعی
 • پیاده سازی چهارچوب فنداسیون، آکس ستون و صفحه ستون
 • کنترل شاقولی و هم راستا بودن ستون ها
 • تهیه نقشه UTM برای شهرداری
 • تهیه نقشه وضع موجود جهت محوطه سازی
 • شیب بندی و طراحی رمپ
 • تهیه نقشه توپوگرافی
 • طراحی مسیر و تهیه پروفیل طولی و عرضی
 • انجام محاسبات عملیات خاکبرداری
 • برداشت نمای ساختمان
 • استخراج گونیا
 • و …

5/5 - (1 امتیاز)